Gmina Złotoryja

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj
 
środa, 06, marzec 2019 10:14
Poprawiono: środa, 06, marzec 2019 10:15
Opublikowano: środa, 06, marzec 2019 10:14
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), w Powiecie Złotoryjskim w 2019 roku działają dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Punkty funkcjonują w następujących dniach i godzinach:
1) Punkt nr 1
- nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku, w godzinach:
 poniedziałek - 730-1130
 wtorek - 1130- 1530
 środa - 730-1130
 czwartek- 1130- 1530
 piątek- 730-1130
2) Punkt nr 2
- nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od poniedziałku do czwartku, w godzinach:
 poniedziałek - 1130- 1530
 wtorek - 730-1130
 środa - 1130- 1530
 czwartek- 730-1130
- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w piątki w godzinach: 1130-1530
Punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie - organizację pozarządową, która wyłoniona została w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku. W imieniu Fundacji zadanie będzie realizowane przez adwokata, radcę prawnego i doradcę obywatelskiego.
Z pomocy świadczonej w punktach można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 76 8782444, czynnym codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnych usług świadczonych w punktach może skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy). Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osobie udzielającej porady.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
- prawo rodzinne,
- prawo pracy,
- ubezpieczenia społeczne,
- sprawy administracyjne,
- prawo podatkowe,
- sprawy cywilne,
- sprawy karne,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu złotoryjskiego - Zobacz

wróć na początek strony