Gmina Złotoryja

Sesja w styczniu

 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się III sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja w 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotoryja – druk nr 1,
    ►2) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - druk nr 2,
    ►3) zmiany w składzie Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu - druk nr 3,
    ►4) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Złotoryja - druk nr 4,
    ►5) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 5,
    ►6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 6,
    ►7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 7,
    ►8) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 8,
    ►9) zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 9.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)
7. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 16

Wczoraj 77

W tym tygodniu 800

W tym miesiącu 2859

Od początku 3545093