Wymiana pieców

 
Zmiana systemu ogrzewania w Gminie Złotoryja
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Złotoryja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Złotoryja przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II”.
Nabór skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli lub najemców nieruchomości z terenu Gminy Złotoryja, którzy nie kwalifikują się do programu „Czyste powietrze”.
Zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr II/26/2018 Rady Gminy Złotoryja 28 grudnia 2018r., zwany dalej Regulaminem.
1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (I piętro, pok. nr 6).
2. Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia (decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu). Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, jest również dostępny w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (pok. nr 7), na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotoryja.
3. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.
4. Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć czytelnie wypełnione wszystkie wymagane pola, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w regulaminie.
Wnioski niespełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu. Dotujący może wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawek i uzupełnień do wniosku. Wójt Gminy Złotoryja powoła komisję dokonującą weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji zgodnie z § 7. ust.4. Regulaminu.
Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Załączniki – pliki do pobrania:
REGULAMIN
WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej - Gmina Złotoryja   
[Plik pdf   lub    plik edytowalny doc]
Druk nr 1 - Zgoda współwłaściciela nieruchomości           
[Plik pdf    lub    plik edytowalny doc]
Druk nr 2 – Pełnomocnictwo                                      
[Plik pdf    lub    plik edytowalny doc]
Druk nr 3 - Oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła         
[Plik pdf    lub    plik edytowalny doc]
Druk nr 4 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów              
[Plik pdf    lub    plik edytowalny doc]

Dokumenty do rozliczenia dotacji:
Protokół montażu nowego żródła ciepła - Pobierz
Oświadczenie VAT - Pobierz
Protokół odbioru do faktury - Pobierz
Wniosek o wypłatę dotacji - Pobierz