Wymiana pieców

Drukuj
 
Poniżej udostępniamy wzory dokumentów dla osób, które realizują zaplanowaną inwestycję wymiany źródła ciepła i podpisały z Gminą Złotoryja umowę udzielenia dotacji celowej na podstawie uchwały nr XL/447/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 sierpnia 2018 r.
1/ wniosek o wypłatę dotacji - Pobierz
2/ oświadczenie wnioskodawcy - Pobierz
3/ oświadczenie wnioskodawcy VAT - Pobierz
4/ protokół do faktury - Pobierz
Zmiana systemu ogrzewania w Gminie Złotoryja.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Złotoryja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Złotoryja przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XXXV/395/2018 Rady Gminy Złotoryja w dniu 23 lutego 2018 r., zwany dalej Regulaminem.

1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (I piętro, pok. nr 6).

2. Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 06 marca 2018 r. do dnia 19 marca 2018 roku (w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30)
Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako data złożenia ostatecznej poprawki do wniosku w Urzędzie Gminy Złotoryja. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia (decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu). Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, jest również dostępny w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (pok. nr 7), na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotoryja.

3. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.

4. Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć czytelnie wypełnione wszystkie wymagane pola, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w regulaminie.
Wnioski niespełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu. Dotujący może wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawek i uzupełnień do wniosku. Wójt Gminy Złotoryja powoła komisję dokonującą weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji zgodnie z § 7. 4. Regulaminu.
Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Załączniki – pliki do pobrania:
REGULAMIN
WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej - Gmina Złotoryja - Plik word-a    Plik pdf-a
Druk nr 1 - Zgoda współwłaściciela nieruchomości - Plik word-a     Plik pdf-a
Druk nr 2 – Pełnomocnictwo - Plik word-a     Plik pdf-a
Druk nr 3 - Oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła - Plik word-a     Plik pdf-a
Druk nr 4 - Oświadczenie o dostarczeniu opinii osoby uprawnionej - Plik word-a     Plik pdf-a
Uwaga:
Pliki word-a można edytować, natomiast pliki pdf wypełniamy pismem odręcznym. Wybór rodzaju pliku nalezy do Państwa.