Plan pracy Rady Gminy

Drukuj
 
Plan pracy Rady Gminy na II półrocze 2018 r.


Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Referujący temat
1 Wrzesień Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018. Wójt Gminy
2 Pażdziernik 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r. Wójt, Dyrektorzy Szkół

Kierownik GOPS
3 Listopad 1. Informacja o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie za 2017r.
2. Informacja o działalności sportowej i turystycznej w gminie za 2018r.
3. Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2019r.
Dyrektor Biblioteki Publicznej

Wójt Gminy

Wójt Gminy
4  Grudzień 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2019r.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2019r.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2018r.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2018r.
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji