logo euslugi
Informujemy, że Urząd Gminy Złotoryja uruchomił możliwość korzystania z Portalu e-usług w ramach zrealizowanego Projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” poprzez korzystanie z dedykowanej strony internetowej – elektroniczne biuro obsługi klienta (e-bok) gminy Złotoryja dostępnej pod adresem https://ebok.zlotoryja.com.pl

logo euslugi
Nazwa Beneficjenta Gmina Miejska Złotoryja
Partnerzy Projektu Gmina Złotoryja, Gmina Krotoszyce
Wartość projektu 4 041 780,00 zł
Dofinansowanie z UE 3 435 513,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 2.1. E-usługi publiczne
Gmina Złotoryja w partnerstwie z Gminą Miejską Złotoryja oraz Gminą Krotoszyce realizuje projekt Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminach w tym rozwój e-usług publicznych realizujących schematy działania A2B/A2C, wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostęp do informacji publicznej, zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie, realizacja założeń Dyrektywy Reuse (ISP), interoperacyjność między istniejącymi e-usługami, w tym przede wszystkim możliwość współdziałania zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.
Zakres projektu obejmuje: 1. Wdrożenie/rozbudowę Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów; 2. Wdrożenie e-usług z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów; 3. Utworzenie zaplecza technicznego do świadczenia w sposób zautomatyzowany e-Usług publicznych z kompletem e-usług, elektronicznym biurem obsługi interesanta, e-płatnościami, migracjami i wdrożeniem; 4. Modernizację infrastruktury sieciowej wraz z budową serwerowni celem dostosowania do obowiązujących standardów IT; 5. Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji usług poprzez Zintegrowany System Informatyczny: komputery, laptopy, serwery, UTM, Backup 6. Uruchomienie przyłączy światłowodowych.

FEPR DS UE EFRR kolor

Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu”. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu poprzez jego kompleksową termomodernizację.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację odpowiednich działań modernizacyjnych, służących zmniejszeniu zużycia energii, takich jak:
   • wymiana stolarki okiennej w całym budynku,
   • ocieplenie budynku sali gimnastycznej,
   • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Działania termomodernizacyjne zostaną wsparte wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED w sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Skutkiem zaplanowanych w projekcie działań będą rezultaty:
   • poprawa jakości powietrza,
   • ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza,
   • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 939 244,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 798 357,46 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Złotoryja, 15.05.2017Gmina Złotoryja zakończyła wszystkie postępowania przetargowe wyłaniając na wykonawcę robót budowlanych firmę OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Opola oraz wybrano inspektorów nadzoru.

Złotoryja, 30.06.2017 r.


Fotorelacja ukazująca postępy prac:                                
Gmina Złotoryja zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu: grudzień 2015 r. – grudzień 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 1 025 702,73 PLN
w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 798 357,46 PLN

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć pokazujących efekty zrealizowanej inwestycji.
                                                                       
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Złotoryja”
logo euslugi
Gmina Złotoryja informuje, iż zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz instalacją OZE. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Gminy Złotoryja- szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Cel główny został osiągnięty poprzez realizację odpowiednich działań modernizacyjnych i instalacyjnych, służących zmniejszeniu zużycia energii, takich jak:
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropu pod dachem,
• docieplenie stropodachu pełnego nad gankiem,
• wymiana starych okien,
• wymiana starych drzwi zewnętrznych,
• wymiana starego kotła gazowego na nowoczesną absorpcyjną gazową pompę ciepła,
• wymiana grzejników,
• montaż instalacji fotowoltaicznej
Skutkiem zaplanowanych w projekcie działań będą następujące rezultaty:
• poprawa jakości powietrza,
• ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza,
• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
Całkowita wartość projektu: 1 659 210,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 410 329,18 PLN
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fotorelacja ukazujaca postęp prac :