Sesja w październiku

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 29 pażdziernika 2021r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020r.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Złotoryja na lata 2021 - 2025 – druk nr 1,
   ►2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 2,  
   ►3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 3,
   ►4) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 4,
   ►5) ustanowienia służebności przesyłu – druk nr 5,
   ►6) ustanowienia służebności przesyłu – druk nr 6,
   ►7) dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 7,
   ►8) ustanowienia pomnika przyrody – druk nr 8,
   ►9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 9,
 ►10) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego– druk nr 10,
 ►11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – druk nr 11,
 ►12) zmian w budżecie gminy na rok 2021 – druk nr 12.
8. Sprawy rózne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15000)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański