Gmina Złotoryja

Sesja w październiku

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018r.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji , polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Złotoryja – druk nr 1,
   ►2) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej – druk nr 2,
   ►3) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 3,
   ►4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 4,
   ►5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 6,
   ►7) zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 7.
8. Sprawy różne.
9. Zamkniecie sesji.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 51

Wczoraj 150

W tym tygodniu 51

W tym miesiącu 2632

Od początku 3595862