Gmina Złotoryja

Sesja w styczniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja w 2020r.
6. Informacja o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy za 2019r.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla terenu w obrębie Łaźniki – druk nr 1,
   ►2) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – druk nr 2,
   ►3) nabycia nieruchomości – druk nr 3,
   ►4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 4,
   ►5) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 5,
   ►6) ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotoryja – druk nr 6,
   ►7) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 7.
8. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 146

Wczoraj 182

W tym tygodniu 515

W tym miesiącu 4897

Od początku 3608788