Gmina Złotoryja

10 prostych faktów na temat gminnej oczyszczalni.

 
1. Po pierwsze współpraca.
Historia kontaktów handlowo – usługowych pomiędzy złotoryjskimi samorządami jest dość długa i zawiła sięga korzeniami do czasów, kiedy oba stanowiły jeden wspólny organizm. Wzajemne relacje dotyczą wielu aspektów codziennego życia wielu mieszkańców i co trzeba podkreślić, współpraca obu samorządów w minionych latach układała się dobrze a podstawą dobrej współpracy jest zasada partnerstwa.
Niestety trudno to samo powiedzieć o relacjach z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym. Od czasów rozłączenia gminy od miasta, Gmina Złotoryja jest klientem Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi, które jako spółka prawa handlowego świadczy dla Gminy usługi sprzedaży wody i odpłatnego odbioru ścieków z południowej części jej obszaru. Mimo częstych zapewnień ze strony RPK o wzajemnym partnerstwie w negocjacjach jesteśmy nieustannie spychani do roli proszącego petenta wobec monopolisty.
2. Płacimy za własną wodę.
Tu warto zaznaczyć, że w roku 1990 grunty będące w zarządzie RPK stały się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego. RPK zostało właścicielem obiektów zlokalizowanych na ujęciu wody w Jerzmanicach - Zdrój i ujęciu wody w Nowej Ziemi, Spółka weszła również w posiadanie czterech studni. Nadmienić należy, że przedmiotowe ujęcia zlokalizowane na terenie Gminy Złotoryja zasilają w wodę zarówno Miasto Złotoryja jak i część Gminy Złotoryja. Wydaje się, że taka sytuacja jest dość kuriozalna, ponieważ Gmina Złotoryja kupuje wodę pobraną z terenów leżących na jej obszarze od spółki RPK. Z biegiem lat staliśmy się dłużnikami wobec RPK.
3. Podwójna amortyzacja.
Zaległe zobowiązania finansowe wobec spółki to nie tylko efekt polityki zaniedbań czy zaniechań wobec własnych dłużników tj. mieszkańców gminy, ale również konsekwencja monopolistycznych zachowań spółki wobec Gminy przy ustalaniu cen wody czy ścieków. Obecnie jest to widoczne choćby w strukturze ceny za odprowadzanie 1m3 ścieków, której istotnym elementem jest dyskusyjny (choć zgodny z prawem) składnik amortyzacji w związku z przeprowadzoną inwestycją modernizacji miejskiej oczyszczalni.
Warto dodać, że współczynnik amortyzacji w tym konkretnym przypadku obliczany jest od zawrotnej sumy 48 mln złotych, która została wpompowana z pomocą środków unijnych w modernizację złotoryjskiej oczyszczalni ścieków. Zastanawiającym wydaje się również fakt, iż zaliczanie przez spółkę odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszania jego wartości o otrzymane dofinansowanie, może powodować podwójne finansowanie inwestycji, a na pewno ma wpływ na cenę 1m 3 ścieków, gdyż amortyzacja stanowi ok. 32% kosztów odbioru ścieków.
4. Marża, premie, koszty zarządu – składniki cenotwórcze.
RPK – jest spółką handlową, czyli dążącą do osiągnięcia zysków poprzez narzucanie marży, która w strukturze mocno wywindowanej ceny Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, obok wspomnianej amortyzacji, jest kolejnym składnikiem ceny 1m3 ścieków. Następnym składnikiem tej ceny są koszty własne, na które w przypadku oczyszczalni miejskiej składają się m.in.: obsługa i serwis urządzeń oczyszczalni, pensje pracowników, utrzymanie zarządu spółki, premie, itp. Widać zatem, że obok marży i amortyzacji koszty własne to trzeci składnik ceny, który istotnie wpływa na ostateczną jej wysokość.
5. Można taniej.
Gmina Złotoryja posiada własną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w północnej części gminy, w Lubiatowie (w linii prostej 150 metrów od miejsca zamieszkania obecnego wójta), która również w ostatnim okresie poddana została modernizacji. Oczyszczalnia ta ze względu na położenie jest w stanie obsłużyć jedynie północną część naszej Gminy. W gminnej oczyszczalni zatrudnionych jest 3 pracowników, poza tym ZGKiM nie ponosi kosztów utrzymania zarządu, rady nadzorczej, nie musi wypłacać premii, choćby za zmodernizowanie oczyszczalni, bo go nie posiada.
Analiza kosztów odprowadzania ścieków i zagospodarowania odpadów na własnej, zmodernizowanej oczyszczalni jednoznacznie wskazuje, że cena jednostkowa dla mieszkańca gminy mogłaby być nawet dwukrotnie niższa od obecnej. To kolosalna różnica dla przeciętnego gospodarstwa domowego.
Przedstawiona powyżej pobieżna analiza porównawcza składników ceny za odprowadzenie i oczyszczenie 1m3 ścieków do oczyszczalni miejskiej i gminnej jednoznacznie pokazuje, że posiadanie własnej oczyszczalni ścieków przyniesie korzyści finansowe dla mieszkańców Gminy Złotoryja. Bardzo ważnym argumentem dla mieszkańców Gminy będzie zapewnienie, że ceny ścieków zostaną ustabilizowane na określonym, nie wyższym od obecnego poziomie przez długi okres czasu i z pewnością nie będzie potrzeby ich corocznej regulacji w takiej skali, jak obecnie ma to miejsce. Nawet przy założeniu, że Gmina będzie musiała w części udźwignąć ciężar nowej inwestycji, która może być współfinansowana ze środków zewnętrznych to i tak relacja cen wypadnie na korzyść Gminy.
6. Motywacja czyli o co chodzi?
Zastanawiającym jest natomiast fakt, że planowana w stosunkowo odległym czasie inwestycja, która nie wyszła jeszcze poza fazę konceptualizacji, zarówno co do wyboru opcji, jak i miejsca została tak nad wyraz jednostronnie skrytykowana przez przyjaciół z miasta. Czy na pewno elementem budzącym niepokój władz miasta jest, nieokreślona, bądź co bądź, lokalizacja „potencjalnie niebezpiecznej inwestycji”, czy raczej troska o budżet RPK, które – wraz z realizacją jakiejkolwiek inwestycji pozwalającej gminie na odłączenie się od miejskiej oczyszczalni – straci dotychczasowego klienta, któremu słono każe płacić za usługę i straci tym samym pozycję monopolisty w narzucaniu cen za ścieki? Można, a nawet należy, zadać sobie i wszystkim zatroskanym o komfort życia w sąsiedztwie oczyszczalni pytanie, czy nowa, pobudowana z zachowaniem wszelkich środowiskowo i technologicznie wymaganych rygorów, oczyszczalnia będzie stanowiła większe zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, niż obecnie istniejąca oczyszczalnia miejska, zlokalizowana w obrębie miasta, równie blisko terenów gminy wiejskiej (wieś Kopacz)? Zatem jak bardzo uciążliwa dla miasta może być ewentualna, dużo mniejsza i nie mniej nowoczesna od miejskiej, oczyszczalnia gminna, która spełniać będzie wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa i narzucone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwarunkowania środowiskowe?
7. Decydujące uwarunkowania techniczne.
Podstawowym i kluczowym argumentem przemawiającym za budową własnej oczyszczalni ścieków są aspekty techniczne, które decydują o braku możliwości podłączenia kolejnych nieruchomości do systemu kanalizacyjnego z uwagi na ograniczenia przepustowości istniejącej sieci magistralnej o średnicy 200 mm i długości około 2000 metrów. Istniejąca sieć jest mocno wyeksploatowana, obarczona licznymi awariami, generująca znaczne obciążenia finansowe. Jej modernizacja pochłonęłaby ponad milion złotych co w obecnej sytuacji przy i tak wysokich cenach odprowadzania ścieków byłoby niemożliwe.
Tereny Gminy Złotoryja są wysoce atrakcyjne urbanistycznie, z roku na rok powstają coraz liczniejsze zabudowania głównie budynkami mieszkalnymi, które w obecnej chwili nie mogą zostać przyłączone do systemu kanalizacyjnego, właśnie z uwagi na jego ograniczenia w przepustowości.
8. Lokalizacja.
Istotnym wydaje się fakt, że planowana lokalizacja oczyszczalni ścieków wydaje się optymalna nie tylko ze względów ekonomicznych ale również ochrony przyrody i czynników społecznych. Odległość od terenów planowanej inwestycji Gminy Miejskiej Złotoryja pod zabudowę mieszkaniową jest oddalona ok. 0,5 km, a od pierwszych zabudowań na terenie miasta ok. 900 m. Wydaje się więc, że położenie to nie ma negatywnego wpływu na zabudowę mieszkaniową gminy miejskiej Złotoryja. Nadmienić należy, że obecna oczyszczalnia mieści się ok. 100 m od zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na terenie Miasta Złotoryja oraz w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych Gminy Złotoryja. Budowa planowanej oczyszczalni spowoduje ograniczenie zrzutu ścieków do miejskiej oczyszczalni i przekierowanie tej samej ilości ścieków do nowoprojektowanej oczyszczalni w Jerzmanicach-Zdroju. Powyższa budowa wpłynie wręcz pozytywnie na środowisko, gdyż ograniczony zostanie niekontrolowany wypływ nieoczyszczonych ścieków powstały w wyniku coraz częstszych awarii na prawie dwudziestoletniej sieci przesyłowej. W związku z tym, zostanie wyłączony z eksploatacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowany równolegle do rzeki Kaczawy o długości ok. 1,5 km. Lokalizacja ta nie będzie również wpływać negatywnie na zasilanie kąpieliska „Zalewu Złotoryjskiego”, gdyż odprowadzone oczyszczone ścieki spełniające odpowiednie normy środowiskowe będą wpływać do Kaczawy dopiero za kanałem młynówki zasilającej wspomniany zbiornik wodny.
9. Możliwości.
Przedstawiona powyżej lokalizacja umożliwi w przyszłości nie tylko odbiór ścieków od własnych mieszkańców, ale również przyłączenie do niej budynków już zlokalizowanych w pobliżu, bądź tych, które mają powstać w przyszłości na terenie Miasta Złotoryja. Wydaje się istotnym dla mieszkańców jakie będą ponosić koszty. Możemy zapewnić, że będą one takie same dla mieszkańców Gminy jak i Miasta, a co wykazaliśmy wyżej, są one w gminnej oczyszczalni znacznie niższe.
10. Dla dobra wspólnego.
Przedstawione wyżej kilka faktów dotyczących dość niefortunnie rozgrzanej emocjonalnie w przestrzeni medialnej sprawy potencjalnej budowy oczyszczalni ścieków przez Gminę pokazuje wyraźnie, że podejmując decyzję zarówno o budowie jak i lokalizacji wspomnianej wyżej inwestycji samorządowcy gminni kierują się nie tylko dobrem i interesem własnych mieszkańców, do czego zobowiązuje ich mandat uzyskany w wyborach, ale mają również na uwadze interes sąsiadów, z którymi łączą ich relacje partnerskie.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 76

Wczoraj 187

W tym tygodniu 263

W tym miesiącu 4645

Od początku 3608536