Gmina Złotoryja

Sesja w grudniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXVI Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana na dzień 30 grudnia 2020r. na godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja (uchwała w sprawie WPF Gminy Złotoryja – druk nr 1).
6. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2021r.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2021r. (uchwała w sprawie budżetu gminy na 2021 – druk nr 2)
8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 3,
   ►2) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja- druk nr 4,
   ►3) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – druk nr 6,
   ►5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023 – druk nr 7,
   ►6) przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” – druk nr 8,
   ►7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotoryja” – druk nr 9,
   ►8) wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 10,
   ►9)sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 11,
   ►10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk 12,
   ►11) nabycia nieruchomości – druk nr 13,
   ►12) nabycia nieruchomości – druk nr 14,
   ►13) zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – druk nr 15,
   ►14) przyjęcia Programu oddłużeniowego dla osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotoryja - druk nr 16
   ►15) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 17,
   ►16) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 18.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2020r.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2020r.
11. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://zlotoryja.com.pl/sesja-live.html

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański