Gmina Złotoryja

Sesja w kwietniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXX Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana na dzień 30 kwietnia 2021r. na godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja z działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu za 2020r.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020r.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) nabycia nieruchomości – druk nr 1,
   ►2) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złotoryja na lata 2021 - 2026 – druk nr 2,
   ►3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 3,
   ►4) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 4,
   ►5) rozpatrzenia petycji - druk nr 5,
   ►6) ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarzy Komunalnych Gminy Złotoryja – druk nr 6,
   ►7) zmian w budżecie gminy na rok 2021 – druk nr 7.
8.  Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15000)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański