Gmina Złotoryja

Uzupełnienia braków w ofertach na realizację zadań publicznych - sport.

 
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Złotoryja w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.
Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu należy uzupełnić w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (tel. 76 87 88 700) w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej listy, tj. do. 13.01.2021 r. do godz. 15.30.
Oferty nieuzupełnione o wskazane braki, a także uzupełnione po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
Oferty do uzupełnienia