Gmina Złotoryja

Sesja w lutym

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 24 lutego 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2022r.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022r.
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Złotoryja” – druk nr 1,
   ►2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 2,
   ►3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 3,
   ►4) zmian w budżecie gminy na rok 2023 – druk nr 4.
8. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański