Gmina Złotoryja

Sesja w marcu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 31 marca 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2022r.
6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2022r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2022r.
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotoryja – druk nr 1,
   ►2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 2,
   ►3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 3,
   ►4) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 4,
   ►5) ustanowienia służebności przesyłu – druk nr 5,
   ►6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formach wyżej określonych dla osób objętych tym Programem – druk nr 6,
   ►7) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – druk nr 7,
   ►8) zmian w budżecie gminy na rok 2023 – druk nr 8.
8. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański