Gmina Złotoryja

Sesja w kwietniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu za 2022r.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2022r.
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złotoryja – druk nr 1,
   ►2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 2,
   ►3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 3,
   ►4) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 4,
   ►5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu – druk nr 5,
   ►6) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – druk nr 6,
   ►7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotoryja – druk nr 7,
   ►8) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 8,
   ►9) zmian w budżecie gminy na 2023 rok – druk nr 9.
8. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański