Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 czerwca 2023r. o godz. 9.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Raport o stanie Gminy Złotoryja za 2022r. - (uchwała druk nr 1).
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022r. - (uchwała druk nr 2).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy - (uchwała druk nr 3).
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 4,
   ►2) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 6,
   ►4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 7,
   ►5) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Złotoryja – druk nr 8,
   ►6) powołania zespołu – druk nr 9,
   ►7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej – druk nr 10,
   ►8) nabycia nieruchomości – druk nr 11,
   ►9) nabycia nieruchomości – druk nr 12,
   ►10) nabycia nieruchomości – druk nr 13,
   ►11) sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 14,
   ►12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Kozia Góra” – druk nr 15,
   ►13) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego – druk nr 16,
   ►14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – druk nr 17,
   ►15) zmian w budżecie gminy na 2023 rok – druk nr 18.
9. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański