herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 października 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Kopacz (druk nr 1),
   ►2) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla terenu w obrębie Kopacz (druk nr 2),
   ►3) dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk nr 3),
   ►4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (druk nr 4),
   ►5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego (druk nr 5),
   ►6) zmian w budżecie gminy na 2023 rok (druk nr 6).
7. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański