herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 25 stycznia 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja w 2024 roku.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jerzmanice- Zdrój” - (druk nr 1),
   ►2) uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących pomnika przyrody- drzewa z gatunku klon-jawor wpisanego do rejestru pomników przyrody Województwa Dolnośląskiego pod numerem 2454 - (druk nr 2),
   ►3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Złotoryja - (druk nr 3),
   ►4) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Złotoryja - (druk nr 4),
   ►5) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Złotoryja - (druk nr 5),
   ►6) wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2622 D w Prusicach - (druk nr 6),
   ►7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego - (druk nr 7),
   ►8) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego - (druk nr 8),
   ►9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - (druk nr 9),
   ►10) zmian w budżecie gminy na 2024 rok - (druk nr 10).
7. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15082)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański