Gmina Złotoryja

Sesja w maju

 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2016r.
7. Informacja o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja..
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ► 1) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 1,
    ► 2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia - druk nr 2,
    ► 3) przystąpienia Gminy Złotoryja do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce i objęcia przez Gminę udziałów w tej spółce – druk nr 3,
    ► 4)  zmiany uchwały w sprawie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej - druk nr 4,
    ► 5)  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 5.
    ► 6)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 6.
    (Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Rady Gminy
            Jan Tymczyszyn
 
Covid 15122021