17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym (weszła w życie 4 stycznia 2022 r.). Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju.
Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadka dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł.
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania, z tym że osoby ubiegające się o wyższe kwoty dodatku z uwagi na źródło ogrzewania muszą spełnić obowiązek zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wniosek do pobrania tutaj
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub 31 października 2022 r. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. W naszej gminie realizacją zadania zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dział świadczeń rodzinnych) – wnioski będą przyjmowane od 11 stycznia 2022 r.
Zgodnie z zapisami ustawy wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 % dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
Pliki do pobrania:
^ plakat - dodatek osłonowy
^ ulotka - dodatek osłonowy
^ wskazówki - jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
^ wzór wniosku o dodatek osłonowy
^ roporządzenie