Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Rodzina 500+ - podstawowe informacje


KOMU przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze.
Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 18. roku życia świadczenie wychowawcze przysługuje bez dodatkowych warunków.
Kwota świadczenia wychowawczego jest podzielna. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Kwota świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego.

JAKI dochód rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu.
Pierwszy okres, na który będzie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. Na ten okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego. Przez dochód rodziny należy rozumieć sumę dochodów członków rodziny.
Przez „dochód” należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie musi mieć zasądzonych alimentów. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko zgodnie z definicją ustawową należy rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE świadczenie?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  •  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletniości przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 §2 Kodeksu cywilnego);
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, a także gdy wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki na dzieckiem, m.in. może być przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.
W sytuacjach ww. rodzinny wywiad środowiskowy może zostać przeprowadzony zarówno na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jak i w trakcie pobierania tego świadczenia.

JAKIE DOKUMENTY są potrzebne w postępowaniu w sprawach o świadczenie wychowawcze?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:
1/ oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – wzór oświadczeń w tych sprawach określa załącznik nr 2 i załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
2/ oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
   a) wysokości dochodu,
   b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
   c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
   d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
   e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
3/ w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. PIT-11, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie).
Ww. dokumentów nie załącza osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia.
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
   a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
   b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
   c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
   d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Należy zaznaczyć, że część niezbędnych dokumentów szczegółowo określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ jest zobowiązany pozyskać samodzielnie.

GDZIE składać wnioski?

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od 1 kwietnia 2016 r. w:
  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, Aleja Miła 4 , Oficyna (tam gdzie świadczenia rodzinne) – w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 700 do 1500;
  • drogą elektroniczną:
               a) przy pomocy Platformy Informacyjno-Gospodarczej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl (tzw. emp@tia) – droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną, 
               b) za pomocą systemu teleinformatycznego:
                   - udostępnionego przez ZUS (Platforma Usług Elektronicznych – PUE),
                   - banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Systemy PUE ZUS i bankowe będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z załącznikiem. Dalszy ciąg postępowania administracyjnego odbędzie się droga pisemną, czyli w postaci papierowej.
KIEDY złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie pierwszych trzech miesięcy, tj. od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku będzie ustalone od 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie z wyrównaniem.
Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dot. programu „Rodzina 500 Plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi numer: 76 878 87 20
Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Pliki do pobrania :


alt    Wzór wniosku (152 KB)
alt    Wzór wniosku (288 KB) 
alt    Wzór wniosku przygotowany przez GOPS Złotoryja (4715 KB)

alt   Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
alt   Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

alt   Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
alt   Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

alt   Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
alt   Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Na terenie gminy brak jest zlokalizowanych aptek lub punktów aptecznych. Najbliższe placówki tej branży znajdują się w Złotoryi. Poniżej znajduje się wykaz aptek pełniących dyżury w niedziele i święta.

Harmonogram dyżurów aptek w Złotoryi

Na terenie gminy instytucje nie występują.

Na terenie gminy brak jest oddziałów bankowych. Najbliższe palcówki tego typu znajdują sie w Złotoryi i są to: Powiatowy Bank Spółdzielczy, PKO BP SA, Santander. Ponadto jest tam także usytuowane 5 bankomatów, w tym 2 należące do PKO BP, 2 do Santander i 1 do PBŚ.

Ponizej linki do stron internetowych banków:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Santander

PKO BP

ZŁOTORYJSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI GÓRNICZYCH
SKANSEN GÓRNICZO-HUTNICZY W LESZCZYNIE
59-500 Złotoryja Leszczyna 1A
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KONTAKT TELEFONICZNY: tel./fax: 76 87 86 759, 606328842
http://www.dymarkikaczawskie.pl