herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS CoV-2 zawiadamia się, że XXV Sesja Rady Gminy Złotoryja zwołana na dzień 30 listopada 2020r. na godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja z działalności sportowej i turystycznej w Gminie Złotoryja za 2020.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 1,
   ►2) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek – druk nr 2,
   ►3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 3,
   ►4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – druk nr 4,
   ►5) przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – druk nr 5,
   ►6) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brennik” – druk nr 6,
   ►7) zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wysocko” – druk nr 7,
   ►8) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 8,
   ►9) zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk nr 9.
7. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14827)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://zlotoryja.com.pl/sesja-live.html

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański