herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2022r.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 1,
   ►2) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 2,
   ►3) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotoryja – druk nr 3,
   ►4) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej – druk nr 4,
   ►5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – druk nr 5,
   ►6) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Złotoryja w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie – druk nr 6,
   ►7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego Krzeniów I, obejmującego działki 833 i 871/93 w obrębie Wilków – druk nr 7,
   ►8) powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 8,
   ►9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 9,
   ►10) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – druk nr 10,
   ►11) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – druk nr 11,
   ►12) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 12,
   ►13) zmian w budżecie gminy na 2023 rok – druk nr 13.
7. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański