herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 listopada 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o działalności sportowej i turystycznej w gminie za 2023 rok – wręczenie odznaczeń w związku z obchodami 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (druk nr 1),
   ►2) przyjęcia programu osłonowego Gminy Złotoryja „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 (druk nr 2),
   ►3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formach wyżej określonych dla osób objętych tym Programem (druk nr 3),
   ►4) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek (druk nr 4),
   ►5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (druk nr 5),
   ►6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Wiejską Złotoryja w zakresie wspólnego utrzymania byłego kamieniołomu bazaltu Wilcza Góra (druk nr 6),
   ►7) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Złotoryja (druk nr 7),
   ►8) ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Złotoryja (druk nr 8),
   ►9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (druk nr 9),
   ►10) zmian w budżecie gminy na 2023 rok (druk nr 10). 
7. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański