herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 22 grudnia 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja (uchwała w sprawie WPF Gminy Złotoryja - druk nr 1)
6. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2024 rok.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok (uchwała w sprawie budżetu gminy na 2024 rok - druk nr 2).
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja - druk nr 3,
   ►2) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja - druk nr 4,
   ►3) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja - druk nr 5,
   ►4) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców - druk nr 6,
   ►5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego - druk nr 7,
   ►6) zmian w budżecie gminy na rok 2023 - druk nr 8.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2023 rok.
10.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2023 rok.
11. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15037)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański