Gmina Złotoryja

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO NA TERENIE GMINY ZŁOTORYJA

 
Informujemy, że w dniach: od 15 do 31 maja 2023r. można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego, będącego w dyspozycji Gminy Złotoryja.
Wnioski o zakup przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja i rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi 2000,00 zł brutto.
Gmina Złotoryja do sprzedaży końcowej posiada:
Lp.          Nazwa paliwa                        Ilość w tonach
1.        Ekogroszek (Karlik)                      51,880

      SPRZEDAŻ ODBYWA SIĘ BEZ LIMITÓW ILOŚCIOWYCH I OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH!!
Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkowe ilości węgla bez ograniczeń ilościowych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego i posiadają stosowne zaświadczenie ze swojej gminy.

Osoby uprawnione niebędące mieszkańcami Gminy Złotoryja chcące zakupić węgiel muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające przyznanie dodatku węglowego wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zgodnie z miejscem zamieszkania.
Do pobrania - Wniosek