Grudzień 2019
Gmina Złotoryja zakończyła realizację zadania pn.”Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja” .
Zakres zadania obejmował likwidację 13 źródeł ciepła i wymiany ogrzewania na nowe ogrzewanie ekologiczne. W wyniku realizacji inwestycji przez beneficjentów, ostatecznie do dofinansowania przedstawiono 7 wniosków, w wyniku których zlikwidowano 8 niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 87 877,57
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 29 055,20 PLN
wfos
„Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.plListopad 2018

„Budowa-przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiatowie”
Zadanie polegało na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów,
polegającą na rozbudowie istniejących obiektów o nowe elementy,
oraz remoncie części urządzeń, które zwiększą skuteczność prowadzonych procesów oczyszczania ścieków.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania (netto) : 866 799,99 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 648 225,00 PLN
alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl
 
Poniżej prezentujemy klika zdjęć z realizacji inwestycji


 
Listopad
2016
Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Złotoryja
W ramach zadania wymieniono 152 lampy rtęciowe na lampy sodowe w czterech miejscowościach Gminy Złotoryja
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 109 149,12 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 44 300,00 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 22 100,00 PLN

alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Grudzień 2015
Gmina Złotoryja zakończyła realizację inwestycji pn „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Złotoryja poprzez zakup i montaż latarni hybrydowych” . Zakres zadania obejmował zainstalowane 11 lamp zasilanych energią wiatru i słońca w miejscowościach Nowa Ziemia, Leszczyna, Wilków, Kopacz, Wysocko, Brennik i Ernestynów.
Punkty oświetleniowe z energooszczędnymi lampami LED są zasilane przez urządzenia o mocy 300 W: turbinki wiatrowe oraz ogniwa fotowoltaiczne. Wyprodukowana energia elektryczna jest przekazywana do bezobsługowych akumulatorów żelowych, które po zmroku „oddają” energię potrzebną do zasilania lampy w nocy. Lampy zostały ustawione w miejscach, które są znacznie oddalone od sieci energetycznych. Doprowadzenie energii elektrycznej służącej dla oświetlenia ulicznego jest w takich przypadkach nieefektywne i ekonomicznie nieuzasadnione.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 127 723,20 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 51 920,00 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 25 960,00 PLN

alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.listopad 2014
„Zakup średniego samochodu ratowniczego z autopompą i osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku” Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 250.000,00 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 86 600,00 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 80 000,00 PLN

alt

 
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl 
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.


 

październik 2014
Gmina Złotoryja zakończyła realizację inwestycji pn „Budowa wodociągu wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w Wilkowie-Osiedlu i w Wilkowie, gm. Złotoryja” .
Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p.poż. mieszkańców wsi Wilków oraz Wilków-Osiedle oraz budowę odgałęzienia kanalizacji sanitarnej. W ramach zrealizowanego Etapu I i IV wybudowano 3364 m sicei wodociągowej oraz 343 m sieci kanalizacji sanitarnej.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 1 138 925,05 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 226 768,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 692 848,00 PLN
Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Złotoryja poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wilków i Wilków-Osiedle. Zadanie przyczyni się do osiągnięcia norm i standardów ochrony środowiska.
                         alt                            
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.grudzień 2013

Gmina Złotoryja zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łaźniki”.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowita wartość zadania: 1 097 947,66 PLN
Wartość dofinansowania z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 219 500,00 PLN
Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu: 439 100,00 PLN
Wartość dofinansowania z NFOŚ i GW: 116 566,00 PLN (umorzenie części pożyczki na wcześniej wykonane zadanie)
Celem głównym projektu jest radykalne poprawienie stanu higieniczno-sanitarnego miejscowości Łaźniki oraz ochrona przed zanieczyszczaniem ściekami gruntu oraz wód powierzchniowych, to jest dopływów rzeki Kaczawy – Prusickiego Potoku i rowów bez nazw. Zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zapewni odprowadzanie większości ścieków bytowych z wsi Łaźniki i oczyszczenie tych ścieków w oczyszczalniach ścieków – jednej lokalnej i trzech przydomowych, które zapewniać będą oczyszczanie ścieków w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami. Zadanie przyczyni się do osiągnięcia norm i standardów ochrony środowiska.
alt                              alt
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji inwestycji.