Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu w związku z projektem pn.: „Pies pod paragrafem” – Program poprawy warunków życia zwierząt domowych i gospodarskich głównie na terenach dolnośląskich gmin wiejskich, zawiadamia o działaniach edukacyjnych i kontrolnych.
Jednocześnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu zawiadamia o prowadzonych w ramach drugiej części projektu czynnościach kontrolnych na terenie gminy na podstawie art. 1 ust. 3, art. 3, art. 7, art. 34a ust. 3, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, przez lokalnie organizacje społeczne, których statutowym celem działanie jest ochrona zwierząt. Prowadzone czynności będą miały charakter prewencyjny oraz wybiórczy, a ich celem będzie skontrolowanie warunków bytowych zwierząt z terenu administracyjnego gminy oraz w przypadkach niedopełnienia Ustawowych obowiązków właściciele zostaną pouczeni o obowiązkach właścicieli wynikających z w/w Ustawy, jak również z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Prowadzone czynności będą miały charakter stały. W przypadkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia zwierząt, upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt będzie podejmował decyzję o odbiorze zwierzęcia w trybie określonym w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w tym też przedmiocie liczy się na Ustawową współpracę wynikającą z art. 1 ust. 3 w/w Ustawy pomiędzy organizacjami, a Urzędem w przedmiocie podejmowania decyzji określonych w art. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Poniżej przedkładamy wytyczne dotyczące warunków bytowych podczas utrzymywania zwierząt zgodnych z literą powyższych przepisów Ustaw.
Wykaz wybranych wytycznych:
1. Stały (całodobowy) dostęp do świeżej, zdatnej do picia wody.
2. Uwięź o długości minimum 3 metrów, zamontowana w sposób uniemożliwiający samo zaplątanie oraz oplątanie uwięzi o inne przedmioty tj. na ogniwie obrotowym. Zwierzę winno być spuszczanie z uwięzi po 12 godzinach przebywania na niej. Zaleca się utrzymywanie zwierząt na linkach, z wyłączeniem łańcuchów, które ze względu na swoją masę mogą mieć zły wpływ na zdrowie zwierząt. Obroża zwierzęcia musi być materiałowa, bądź skórzana, niedopuszczalne jest używanie w ramach obroży łańcucha i kolczatek.
3. Zastrzegając ust. 2 powyższego wykazu w przypadkach, gdy zwierzęta utrzymywanie są w kojcach, wymiary użytkowe winny wynosić nie mniej niż 2m x 3m (minimum 6m2) na jedno zwierzę. Zwierzę nie powinno być utrzymywane w kojcu w sposób stały. Zwierzę trzymane na uwięzi lub w kojcu powinno być wyprowadzane na spacery lub przynajmniej mieć możliwość swobodnego ruchu na terenie ogrodzonej posesji.
4. W przypadkach utrzymywania zwierząt na dworze, zwierzęta winny posiadać drewnianą budę (zabronione jest używanie metalowych beczek, lepianki, bud betonowych nieocieplonych) wielkości dostosowanej do wielkości danego zwierzęta. Buda musi być wykonana schludnie, w sposób dokładny. Ściany budy nie mogą mieć pustych przestrzeni, przez które będzie swobodnie mógł wiać wiatr, jak również padający deszcz/śnieg. Buda w okresie zimowym winna być ocieplona minimum 3 cm styropianem (tak, by styropian znajdował się pomiędzy dwiema drewnianymi ścianami, by zapowiedz zniszczenie przez zwierzę) oraz wyścielana słomą – w przypadku gdy słoma wypada z budy, należy dolną część otworu zabezpieczyć deską, by zapobiec dalszemu wypadaniu.
5. W przypadkach utrzymywania zwierząt na dworze, zwierzęta muszą być chronione przed warunkami atmosferycznymi tj.: opady deszczu, śniegu, gradu; wiejący wiatr; świecące słońce. Zwierzę na terenie w którym bytuje musi mieć zapewnione miejsce zacienione.
6. W przypadkach utrzymywania zwierząt na dworze, część podłoża obok budy musi być utwardzona (tj. zabezpieczona podestem, bądź betonową wylewką itp.), które podczas opadów atmosferycznych nie będzie tworzyło kałuż, jak również błota, w którym zwierzę może brodzić.
7. Zwierzę minimum raz dziennie winno otrzymywać treściwy, świeży posiłek, zgodnie z zapotrzebowaniem dla danego gatunku. W przypadku psów, niewłaściwym jest podawanie chleba, jak również ziemniaków. Psy winny otrzymywać posiłek w którego skład wchodzi np. kasza, ryż, makaron, jak również mięso, bądź produkty pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta utrzymywane na zewnątrz powinny zimą otrzymywać przynajmniej jeden ciepły posiłek. Zimą należy zapobiegać zamarzaniu pokarmu oraz wody (powinny być one częściej wymieniane).
8. Miejsce, w którym bytuje zwierzę winno być na bieżąco sprzątane i oczyszczane, niedopuszczalne jest, aby zwierzę brodziło we własnych fekaliach. Powyższe tyczy się również regularnego mycia naczyń, w których zwierzęta otrzymują posiłki oraz wodę.
9. W przypadkach, gdy zwierzę zachoruje, bądź ulegnie wypadkowi komunikacyjnemu właściciel obowiązany jest do podjęcia leczenia weterynaryjnego u lekarza weterynarii. Nieudzielenie pomocy zwierzęciu lub jego nieleczenie stanowi przestępstwo.
10. Właściciel zobowiązany jest do zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia poprzedniego szczepienia, jak również posiadania świadectwa szczepienia i okazania go na żądanie podczas prowadzonych kontroli. Zaleca się także szczepienie psów i kotów wychodzących przeciwko chorobom zakaźnym.
11. Zaleca się, aby zwierzęta domowe co 6 miesięcy zostały odrobaczone specjalnymi preparatami zakupionymi od lekarzy weterynarii (zarówno pasożyty zewnętrzne, jak i wewnętrzne).
12. Zaleca się, aby zwierzęta były poddawane zabiegom sterylizacji i kastracji, celem zapobiegania chorobom wśród zwierząt, jak również zapobiegania bezdomności wśród nich. W przypadkach, gdy dojdzie już do niechcianego rozmnożenia zwierzęcia zabronionym jest uśmiercanie nowo narodzonych zwierząt w sposób niehumanitarny tj. topienie, zakopywanie, zabijanie szpadlem etc. Powyższe przestępstwo podlega karze zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z późn. zm. W przypadku ślepych miotów zaleca się ich usypianie w gabinetach weterynaryjnych.
13. Zabronionym jest porzucanie zwierząt, czyn ten podlega karze zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z późn. zm.
Kontrole związane ze sprawowaniem nadzoru nad przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt na terenie sołectw związane są nagminnymi zgłoszeniami dotyczącymi wyczerpań znamion czynów określonych w art. 35 ust. 1 i 1a oraz art. 37 powyższej Ustawy. Wielokrotnie prowadzone interwencje kończą się odbiorem zwierząt oraz kierowaniem zawiadomień do organów ścigania. Współpraca pomiędzy Urzędem, a organizacją może mieć znaczący wpływ na ograniczanie patologicznych zjawisk, polegających na znęcaniu nad zwierzętami oraz zaniedbywaniu ich, z czym regularnie mamy do czynienia – przede wszystkim na terenach wiejskich. Towarzystwo zdaje sobie sprawę, iż zaniedbywanie zwierząt często związane jest z niewiedzą właścicieli oraz brakiem wystarczającej wiedzy dotyczącej utrzymywania zwierząt, stąd niezwykle ważne jest zachęcenie do udziału w niniejszym projekcie edukacyjnym jak największej ilości sołtysów dolnośląskich wsi.
Więcej informacji w grafikach poniżej oraz na stronie www.piespodparagrafem.com

Pies 1
Pies 2