Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 23 marca 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Złotoryja

Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informację z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Informację z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wikowie-Osiedlu za 2009 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2010.
6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pawlus