Odpady komunalne - ceny

 
Rada Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2022r. dokonała zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Nowe stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2023r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i posiadania lub nie, własnego kompostownika. Opłaty te przedstawiają się następująco:
Odpady segregowane:
za każdą osobę - 28 zł / miesięcznie
za każdą osobę gdy posiadamy własny kompostownik - 26 zł / miesięcznie

lub
od gospodarstwa domowego - 115 zł / miesięcznie

od gospodarstwa domowego  gdy posiadamy własny kompostownik - 105 zł / miesięcznie
 
W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona kara w wysokości podwójnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami !!
 
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych posiadających własny kompostownik możliwe jest jedynie  dla budynków jednorodzinnych.
 
Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. , poz. 888, ze zm.) Wójt Gminy Złotoryja zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2022 r. Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę zmieniającą Nr LIII/498/2022  w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
Dla nieruchomości niezamieszkałych opłaty zależne są od wielkości i ilości pojemników na odpady. Opłaty te przedstawiają się następująco:
Odpady segregowane:
pojemnik o pojemności 120 l - 15,00 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 240 l - 30,00 zł / miesięcznie
pojemnik o pojemności 1100 l - 150,00 zł / miesięcznie

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona kara w wysokości podwójnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami !!.
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała dostępne jest TUTAJ