Gmina Złotoryja

Wymiana pieców

 
Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja

Piec
Wójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Złotoryja oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać w formie refundacji do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3000,00zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, nie więcej niż 6000,00zł.
Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z Gminą Złotoryja.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 18.03.2020r. do dnia 03.04.2020r. (w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30)
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (I piętro, pok. nr 6).
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń do wysokości dostępnych środków w budżecie Gminy Złotoryja.
Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XVII/184/2020 Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Złotoryja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja. Urząd Gminy Złotoryja zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do postanowień w/w regulaminu w przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Odwołany nabór na wymianę źródeł ciepła!!!
Z uwagi na podejmowane działania prewencyjne związane z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa nabór wniosków w ramach zadania
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja”
zostaje przesunięty.
O nowej dacie naboru będziemy Państwa informować na bieżąco, a wszelkie informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz profilu społecznościowym.


Zarządzenie Wójta Gminy  - Zobacz
Załacznik nr 1 do zarządzenia - Zobacz (plik pdf)
Załacznik nr 2 do zarządzenia - Zobacz (plik pdf)  lub  Zobacz (plik edytowalny doc)
Załacznik nr 3 do zarządzenia - Zobacz (plik pdf)  lub  Zobacz (plik edytowalny doc)
Załacznik nr 4 do zarządzenia - Zobacz (plik pdf)  lub  Zobacz (plik edytowalny doc)
Uchwała i regulamin - Zobacz
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 78

Wczoraj 187

W tym tygodniu 265

W tym miesiącu 4647

Od początku 3608538