Gmina Złotoryja

Kraina wygasłych wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - dla rozwoju Dolnego Śląska.
Tytuł projektu: Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach
Projekt realizowany w ramach priorytetu VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), działania nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kaczawskie (lidera), Gminy: Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Złotoryja oraz ZHP Chorągiew Dolnośląską.


WSTĘP:
Turystyka podlega ciągłej ewolucji, a głównym motorem tych zmian są wymagania turystów. Ze względu na swoją złożoność i zasięg nie sposób nie zauważyć, że oddziałuje ona na środowisko tak społeczne, jak i przyrodnicze. Góry i Pogórze Kaczawskie zwane Krainą Wygasłych Wulkanów to nowy kompleksowy produkt turystyczny, który potrzebuje wsparcia w zakresie odpowiedniej promocji oraz znanych i cenionych wydarzeń kulturalnych.

OPIS PROJEKTU:
Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój regionalnych produktów turystycznych na obszarze Krainy
Wygasłych Wulkanów jak nazywany jest Subregion Góry i Pogórze Kaczawskie, poprzez wspólne działania promocyjno-marketingowe oraz zróżnicowane pod względem tematycznym wydarzenia turystyczne, wspierające rozwój tego sektora na terenie Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest wzmocnienie spójnego wizerunku całego regionu jako terenu atrakcyjnego dla turysty polskiego i zza granicy, poprzez jego promocję jako całości z pominięciem podziałów administracyjnych oraz zwiększenie dostępu do wielojęzycznej informacji o regionie. Bogata oferta wydarzeń popularyzujących regionalne dziedzictwo kulturowo -przyrodnicze oraz ich
skuteczna promocja wzmocni ofertę turystyczna regionu, przyczyni się do wzrostu liczby turystów,
wydłużenia czasu ich pobytu w Subregionie, co przełoży się na poprawę warunków powstawania nowych podmiotów gospodarczych i wzrostu zatrudnienia w turystyce.

Główne działania w ramach projektu:
1. Wydanie materiałów drukowanych w postaci:
- kalendarzy imprez na rok 2011 i 2012;
- wspólnych zaproszeń i plakatów na wydarzenia turystyczne charakteryzujących się spójnym układem graficznym;
- ulotek pn. IMPREZY W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW, które przez dwa kolejne lata; promować będą wydarzenia na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów;
- Ulotki tematyczne (3 rodzaje), promujące KRAINĘ WYGASŁYCH WULKANÓW, ARCHITEKTURĘ KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW oraz TURYSTYKĘ W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW. Publikacje te wykonane zostaną w 3 wersjach językowych (PL, GER, ENG);
- przewodnika turystycznego Góry i Pogórze Kaczawskie - Kraina Wygasłych Wulkanów;
- przewodnika edukacyjnego dla dzieci i młodzieży o Krainie Wygasłych Wulkanów;

Ponadto zorganizowany zostanie cykl wydarzeń kulturalnych w okresie trwającego sezonu turystycznego:
• BASTYLION - ogólnopolski rajd harcerski;
• HARCERSKI ŻEGLARSKI PIKNIK NA ZBIORNIKU WODNYM MŚCIWOJÓW - impreza harcerska;
• DYMARKI KACZAWSKIE -TROPAMI ŚLĄSKIEJ MIEDZI - dolnośląska impreza w Leszczynie;
• MUCHOWSKA KOSA - dolnośląska impreza rekreacyjno-edukacyjna w Muchowie;
• MIĘDZYNARODOWA BIESIADA ZESPOŁÓW KRESOWYCH – impreza Pielgrzymce;
• KACZAWSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE - impreza w Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie
• ŚWIĘTO PIEROGÓW - impreza w Paszowicach
• DZIEŃ SZKÓŁKARZA I SADOWNIKA - impreza w Targoszynie zwana TARGOSZYŃSKIM SCYZORYKIEM.

W ramach działań reklamowych zaplanowane zostaną audycje i artykuły promujące imprezy, wykonany zostanie portal internetowy promujący Góry i Pogórze Kaczawskie, wykonana zostanie tablica informacyjna/pamiątkowa jak również banery promujące wydarzenia turystyczne.

Bez wątpienia projekt przyczyni sie do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu, gdyż jest przewidziany do realizacji miejscach o znaczeniu regionalnym, będących w zasięgu bazy schroniskowej powstającej w ramach działania 6.5 w miejscowościach Jawor, Złotoryja, Dobków oraz rozbudowanej w Leszczynie infrastruktury turystyczno – usługowej. Zintegrowane działania niewątpliwie stanowić będą szerszy element oferty turystycznej w regionie.
Dymarki 2011r.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - dla rozwoju Dolnego Śląska.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kaczawskie (lidera), Gminy: Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Złotoryja oraz ZHP Chorągiew Dolnośląską.

      Region Gór i Pogórza Kaczawskiego, pomimo swego bogactwa kulturowego, przyrodniczego i geologicznego nie był dotychczas wystarczająco wypromowany i kojarzony z miejscami ciekawymi do odwiedzania, zobaczenia i zapamiętania. Ważne wydarzenia kulturalne i imprezy pomimo, że są realizowane na tym obszarze od wielu lat, rozpoznawalne w kraju i zagranicą, to jednak nadal nie są kojarzone z regionem - Krainą Wygasłych Wulkanów, jak nazywane są Góry i Pogórze Kaczawskie. Tradycje turystyczne regionu są odnawiane poprzez ludzi i ich działania oraz organizacje pozarządowe, a przed tym wyjątkowym obszarem otwiera się ogromna szansa na jego turystyczne wykorzystanie a nawet modę, ze względu na unikatowe w skali Polski stożki wygasłych wulkanów, bogactwo agatów, złota. Wszystko to stało się podstawą do opracowania wspólnych działań promocyjnych, rozpoznawanych wydarzeń kulturalnych, które przyciągać będą trwale turystów Dolnego Śląska, a także z innych regionów kraju i zagranicy. Takim produktem są „wygasłe wulkany” i wszystko to, co wokół nich sie dzieje.

      Realizowany od połowy 2010 r. projekt „Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach” ma na celu wzmocnienie i rozwój regionalnych produktów turystycznych na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów jak nazywany jest Subregion Góry i Pogórze Kaczawskie, poprzez wspólne działania promocyjno-marketingowe oraz zróżnicowane pod względem tematycznym wydarzenia turystyczne, wspierające rozwój tego sektora na terenie Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest wzmocnienie spójnego wizerunku całego regionu jako terenu atrakcyjnego dla turysty polskiego i zza granicy, poprzez jego promocję jako całości z pominięciem podziałów administracyjnych oraz zwiększenie dostępu do wielojęzycznej informacji o regionie.

      Warto podkreślić, iż działania i przedsięwzięcia określone w niniejszym projekcie stanowią kompleksowy produkt – gotowe propozycje interesującego spędzenia czasu w Górach i na Pogórzu Kaczawskim. Partnerska współpraca samorządów i ngo w ramach tego projektu, wzbudza nadzieję na powstanie oferty opartej na specyficznych dla regionu wydarzeniach kulturalnych, wykorzystaniu potencjału przyrodniczego, kulturowego oraz zasobów ludzkich – czyli ludzi aktywnych, chętnych do działania a potrzebujących wsparcia.
      Z analiz i badań przeprowadzanych na turystach odwiedzających region wynika, że punktowe działania różnych instytucji i środowisk zaczynają pomału przyciągać w to miejsce grupy zorganizowane i turystów indywidualnych, a partnerska trójsektorowa współpraca animowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, zaczyna przynosić efekty.

01.07.2010r.