Dokument "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złotoryja" powstał w efekcie ponadgminnego porozumienia Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz władz Gminy Zagrodno, Gminy Pielgrzymka, Gminy Wiejskiej Złotoryja, Miasta Wojcieszów i Miasta i Gminy Świerzawa.

Współpraca władz samorządowych regionu dała szansę na stworzenie spójnej i jednolitej wizji rozwoju dla każdej ze stron, gdzie celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój i ochrona środowiska.

Plan Ochrony Środowiska Gminy Złotoryja [POBIERZ plik PDF]

Ważnym punktem jest także Plan Gospodarki Odpadami.

Przedstawiony Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Złotoryja (PGO) przedstawia stan aktualny gospodarki odpadami oraz proponuje docelowy system gospodarki odpadami.
Plan jest zgodny z Powiatowym i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) i wypełnia zapisy art. 14,15 i 16 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

Pełna wersja PGO do pobrania  [POBIERZ plik PDF]