Z A W I A D O M I E N I E
zawiadamia się, że w dniu 03 lutego 2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Złotoryja

Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informację z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Informację o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie Gminy Złotoryja w 2010 r.
5. Informację o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2009 r.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
2) sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej,
4) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w św. Jadwigi w Prusicach,
5) zmian w budżecie gminy na rok 2010.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Omówienie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej szkół gminnych.
9. Sprawy różne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pawlus