altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 28 października 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ► 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54, 55/3 (część), 56 (część), 57 (część) i 58/3 (część), obręb Wysocko – druk nr 1,
    ► 2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 2,
    ► 3) wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Złotoryja w nieruchomości - druk nr 3,
    ► 4) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017r. - druk nr 4,
    ► 5) zmian w budżecie gminy na rok 2016 – druk nr 5.
    (Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14814)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy
            Jan Tymczyszyn