Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Złotoryja

Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informację z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r.
5. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Informację z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2009 r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2009 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  ⇒ 1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  ⇒ 2) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotoryja na lata 2009 - 2012,
  ⇒ 3) uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Złotoryja na lata 2009 - 2012,
  ⇒ 4) konkursu "Nasza wieś czysta i zadbana",
  ⇒ 5) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
  ⇒ 6) podziału gminy na okręgi wyborcze,
  ⇒ 7) stałych obwodów głosowania.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus