Wymiana pieców - nabór 2021

 
PiecWójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Złotoryja oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać, w formie refundacji, do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3000,00zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, nie więcej niż 6000,00zł.
Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z Gminą Złotoryja.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 01.02.2021r. (w godzinach pracy urzędu) do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Złotoryja.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia (decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu). Kompletne wnioski zweryfikowane pozytywnie, które nie otrzymają dofinansowania ze względu na limit dostępnych środków, będą umieszczone na liście rezerwowej.
Uwaga! Nabór jest prowadzony na każdy rok budżetowy. Umieszczenie wniosku na liście rezerwowej nie gwarantuje rozpatrzenia wniosku w roku kolejnym.
UWAGA!
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (parter budynku). Aby dokonać złożenia wniosku należy dzwonić domofonem wewnątrz budynku, a wniosek przekazać na ręce pracownika urzędu, celem potwierdzenia daty i godziny wpływu.
Uwaga! Nie należy wrzucać wniosku do skrzynki podawczej urzędu!
Wejście do urzędu będzie możliwe tylko przy zachowaniu środków ochrony osobistej tj.
Wnioskodawca musi mieć założoną maseczkę oraz rękawiczki ochronne.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń do wysokości dostępnych środków w budżecie Gminy Złotoryja na rok 2021.
Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XVII/184/2020 Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Złotoryja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja, zmieniony uchwałą nr XVIII/197/2020 z dnia 20 marca 2020r.
 
Zarządzenie Wójta Gminy - Zobacz
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze - Zobacz
Załącznik nr 2 - Wniosek - Zobacz          Plik edytowalny (doc) - Zobacz
Załącznik nr 3 - (sprostowanie błędnie opublikowanego pliku) - Umowa - Zobacz           Plik edytowalny (doc) - Zobacz
Załącznik nr 4 - Wniosek o rozliczenie dotacji - Zobacz           Plik edytowalny (doc) - Zobacz
Regulamin - Zobacz