Przemysł na terenie Gminy zlokalizowany jest głównie w obrębie Wilkowa, gdzie znajdują się dwie kopalnie bazaltu (przedsiębiorstwa te wprowadzają nowoczesne technologie wydobycia, dlatego też stopień oddziaływania na środowisko jest minimalny):

 • Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne "BAZALT"

 • Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych

oraz na terenie obrębu Wilków, gdzie na terenie byłej kopalni "Lena" utworzono kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych.

Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej

Ogółem Sektor Z ogółem
Publiczny Prywatny Jednostki
budżetowe
Przedsię-
biorstwa
państwowe
Spółki
prawa
handlowego
Spółki
z udziałem
kapitału
zagranicz-
nego
Osoby
fizyczne
 389  14  375  8  2  25  13  309


Wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Złotoryja dominują te będące w prywatnych rękach (375). Najpopularniejszą formą prawną są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (309). Na terenie gminy występowało 25 spółek prawa handlowego, zaś 13 podmiotów miało zagranicznych właścicieli (bądź współwłaścicieli).

Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej
 

Ogółem W tym
Przemysł Budownictwo Handel
i naprawy
Transport,
gospodarka
magazynowa
i łączność
Osługa
nieruchomości
i firm,
nauka
Ochrona
zdrowia
i opieka
społeczna
 389  54  32  136  35  44  6

 

Większość przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy wiejskiej Złotoryja jako główny przedmiot działalności przedstawiło handel i naprawy (135). Znaczna część to zakłady przemysłowe (54) oraz budowlane (32). Także transport (35) i obsługa firm i nieruchomości (44) ma donośne znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Tabela 3. Struktura osób pracujących

Ogółem Sektor Z ogółem
Publiczny Prywatny Rolniczy Przemysł i
budownictwo
Usługi
rynkowe
Usługi
nierynkowe
Na 1000
mieszkań-
ców
 1138  491  647  58 764  113  203  163


Z ogółu 1138 zatrudnionych większość pracuje w sektorze prywatnym (647). Sektor państwowy zatrudnia 491 osób. Największą liczbę miejsc pracy generuje przemysł i budownictwo (764). Znaczna część ludności zajmuje się usługami, zarówno rynkowymi (113) jak i nierynkowymi (203). Relatywnie niewielkie znaczenie dla lokalnego rynku pracy ma zatrudnienie w rolnictwie (58).

Optymizmem napawa fakt, iż co roku zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy. Wzrost jest co prawda niewielki, jednak konsekwentnie przybywa nowych firm.
 

Tabela 4. Podmioty gospodarcze na terenie gminy

Liczba podmiotów
gospodarczych
w roku 2000
Liczba podmiotów
gospodarczych
w roku 2001
Liczba podmiotów
gospodarczych
w roku 2002
Liczba podmiotów
gospodarczych
w roku 2003
308 315 322 323


Do najważniejszych zakładów funkcjonujących na terenie gminy należy zaliczyć:

 1. "Bazalt" Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne
 2. Boart Longyear sp. z o.o
 3. "Inter-Dekor" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe sp z o.o
 4. "Kluge Klawiatura"
 5. "Nord Pol"
 6. Fabryka tektury Nowa Ziemia
 7. Kopalnia Bazaltu Wilcza Góra
 8. Mirexim
 9. "Nalpol" Zakład Mięsny


Tabela 5. Zakłady przemysłowe w gminie

Nazwa
zakładu
lub jego
właściciel
Forma
prawna
Średnioroczne
zatrudnienie
na przestrzeni
ostatnich lat
Rodzaj
produkcji
lub usług
Główne
rynki
zbytu
Czy
działal-
ność
jest
uciążliwa
dla
środo-
wiska
Czy
firma
uczest-
niczy
w realizacji
gmin-
nych
inwesty-
cji
Umiej-
scowie-
nie
zakładu
    2002 2003 2004          
"Bazalt"
Przedsięb-
iorstwo
Górniczo-
Produkcyjne
Spółka
SA
 ok. 220  ok.
220
 ok.
180
Produkcja
kruszyw z
kamienia
Polska  Tak  Tak  gmina
Boart Longyear
Sp. z o.o.
 Sp.
z o.o.
 ok.
212
 ok.
195
 ok.
191
Produkcja maszyn i części górniczych Europa  Nie  Nie  gmina
PPH  "Inter-Dekor" Sp. z o.o.
 Sp.
z o.o.
 ok.
260
 ok.
220
 ok. 189 Produkcja bombek Polska
Europa
 Nie  Nie gmina
 "Kluge klawiatura"
Sp.
z o.o.
ok.
12
ok.
12
ok.
12
Części do fortepianów Europa  Nie Nie gmina
 "Nord Pol"
Sp.
z o.o.
ok.
12
ok.
12
ok.
12
Lizaki lodowe Polska Nie Nie gmina
Fabryka Tektury "Nowa Ziemia"
 Sp.
z o.o.
 ok.
20
ok.
20
ok.
22
Produkcja tektury i papieru Polska Nie Nie gmina
 Kopalnia Bazaltu "Wilcza Góra"
Sp. 
z o.o.
ok.
60
ok.
50
ok.
50
Produkcja kruszyw z kamieni Polska Nie Nie gmina
 Mirexin
 Sp.
z o.o.
ok.
40
ok.
43
ok.
43
Produkcja art. z  drewna Polska Nie Nie gmina
Zakład Mięsny "Nalpol"
 Sp.
z o.o.
ok.
50
ok.
50
ok.
50
Produkcja wyrobów mięsnych Polska Nie Nie gmina