Spis treści

JAKI dochód rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu.
Pierwszy okres, na który będzie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. Na ten okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego. Przez dochód rodziny należy rozumieć sumę dochodów członków rodziny.
Przez „dochód” należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie musi mieć zasądzonych alimentów. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko zgodnie z definicją ustawową należy rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.