Spis treści

JAKIE DOKUMENTY są potrzebne w postępowaniu w sprawach o świadczenie wychowawcze?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:
1/ oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – wzór oświadczeń w tych sprawach określa załącznik nr 2 i załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
2/ oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
   a) wysokości dochodu,
   b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
   c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
   d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
   e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
3/ w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. PIT-11, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie).
Ww. dokumentów nie załącza osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia.
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
   a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
   b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
   c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
   d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Należy zaznaczyć, że część niezbędnych dokumentów szczegółowo określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ jest zobowiązany pozyskać samodzielnie.