Gmina Złotoryja Uncategorised

Informacja dla osób niesłyszących

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2017 r., poz. 1824), organy administracji publicznej zobowiązane są do zapewnienia osobom głuchym lub głuchoniewidomym bezpłatnego dostępu do usług tłumacza migowego przy załatwieniu spraw urzędowych.

Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu stawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Aby skorzystać z pomocy    należy zgłosić zamiar skorzystania z pomocy  co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie Gminy Złotoryja od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 do 15.30. – z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- poczta elektroniczna Urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- faks: 76 8788 716,
- telefonicznie: 76 8788 700,
- skrzynka podawcza na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP,
- w formie papierowej złożone w sekretariacie Urzędu.

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Złotoryja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Złotoryja
  • Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-04-01
Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby obsłużyć najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
  • wytworzone przez urząd pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej
  • sporadycznie pojawiają się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS Joomla
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kortus, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 768788713. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Aleja Miła. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 - 15.30.
Wejście to posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Do drzwi prowadzą schody – 4 stopni . Drzwi są dwuskrzydłowe i jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 jest wydzielone miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się z tyłu budynku urzędu.
Jest mozliwość wstępu dla osób niepełnosprawnych z psem asystującym.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport dostępności - stan na 31.03.2021r - Zobacz raport

Transmisja na żywo obrad sesji RG

 

Czytaj więcej: Transmisja na żywo obrad sesji RG

 

POPUP

 

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy!

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczace wymiany linii napowietrznych na kablowe w miejscowości Jerzmanice-Zdrój - ZOBACZ

Znaleziono rudego pieska w Wilkowie

 
altDnia 22.10 w Wilkowie-Osiedlu znaleziono rudego pieska, zwanego tymczasowo Ryży. Piesek jest bardzo zadbany, może zgubił się w trakcie grzybobrania?! Ryży jest bardzo smutny i tęskni za swoim właścicielem! Osoby, które poznają pieska proszone są o kontakt!
Telefon 76-8788702.

Czytaj więcej: Znaleziono rudego pieska w Wilkowie

Kolejna sesja w październiku

 
 altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 28 października 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Kolejna sesja w październiku

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 
Informujemy, że w dniu 3 i 4 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
W dniu 3 listopada 2016 r. odpady będą zbierane na terenie Wilkowa – Osiedle.
W dniu 4 listopada 2016 r. w pozostałych miejscowościach gminy Złotoryja.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2 listopada 2016 r. pod numerami telefonów :
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702 – Bożena Nowak
- po godzinach pracy Urzędu 601 450 369 – Bożena Nowak
- firma COM-D ( Dział Obsługi Klienta ) - 602 899 777
U W A G A !
Nie należy wystawiać zużytego sprzętu RTV i AGD oraz opon.

Podziękowanie

 
alt"Jeden z najgłębszych sukcesów życia
Polega na tym, że tylko wszystko
Co robimy dla innych jest tym,
Co naprawdę warto robić."
Caroll Levis

W imieniu władz samorządowych Gminy Złotoryja oraz osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Nowej Ziemi pragniemy przekazać serdeczne podziękowania oraz wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.
Dziękujemy Osobom prywatnym, Organizacjom społecznym, Firmom i Instytucjom za przekazaną pomoc w formie pieniężnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zmniejszenia rozmiaru nieszczęścia oraz przywrócenia wiary poszkodowanym w to, że jutro może być lepsze.
Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarności ludzkiej.
Przewodniczący Rady Gminy                                       Wójt Gminy
      Jan Tymczyszyn                                                    Maria Leśna