Gmina Złotoryja

Kreatywne ferie 2022

Kreatywne ferie 2022

Sesja w styczniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 stycznia 2022r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXIXSesja Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w styczniu

Projekt - Radykalne uproszczenia dla rolników

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umozliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.
Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.
Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.
Prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujacych procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.
Propozycje zmian mozna składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 marca 2022r. za pomocą formularza ankiety znajdującego się na stronie internetowej: https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radykalne-uproszczenia-dla-rolnikow.html
Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Konkurs ofert na reazliazcję zadań publicznych - sport w 2022r. Informacje.

Wyniki otwartego konkursu ofert, który został rozstrzygnięty 18 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy Złotoryja na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - Zobacz wyniki
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - Zobacz zarządzenie

Oferta na realizację zadania publicznego

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: "Biegamy w Wilkowie - VI Etap GP Zagłębia Miedziowego". Podmiot ubiegający się o sfinansowanie zadania: Klub Sportowy Wilkowianka Wilków.
Termin składania uwag do oferty: 25.01.2022 r.
Zobacz ofertę

Strategia rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030 - zaproszenie do konsultacji

 herb gmina zlotoryja png
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.), w związku z Uchwałą nr XXIX/297/2021 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja na lata 2021 - 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
z a p r a s z a m
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Złotoryja oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja na lata 2021-2030.

Czytaj więcej: Strategia rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030 - zaproszenie do konsultacji

Przebudowa sieci wodociągowej w Wilkowie-Osiedlu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, zwraca się DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W WILKOWIE-OSIEDLU, o zgłoszenie się do siedziby Zakładu w celu złożenia deklaracji o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Druk dostępny również jest na stronie www: Gminy Złotoryja i ZGKIM Wilków-Osiedle.
Ww. oświadczenie będzie niezbędne do procedury formalno-prawnej umożliwiającej wymianę przyłączy wodociągowych do Państwa nieruchomości.
Planowane prace będą realizowane w latach 2022 – 2024. Realizacja będzie finansowana na koszt Gminy Złotoryja, ze źródeł zewnętrznych.
Prosimy aby sprawę potraktować jako pilną. Oczekujemy na podpisane oświadczenia najpóźniej do 31.01.2022 r.
Kliknij aby pobrać deklarację - oświadczenie.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja

Piec Wójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Złotoryja oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać, w formie refundacji, do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3000,00zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, nie więcej niż 6000,00zł.

Czytaj więcej: Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja

Uzupełnienia braków w ofertach na realizację zadań publicznych - sport.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Złotoryja w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.
Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu należy uzupełnić w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (tel. 76 87 88 700) w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej listy, tj. do. 13.01.2021 r. do godz. 15.30.
Oferty nieuzupełnione o wskazane braki, a także uzupełnione po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
Oferty do uzupełnienia

Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym (weszła w życie 4 stycznia 2022 r.). Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju.
Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadka dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy dla polskich rodzin